Corbitoys.sk
+421 48 4148 050
corbitoys@corbitoys.sk
Váš košík je prádzny

Ochrana osobných údajov

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákazník, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou s IČOM, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti zákazníka v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie so zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, pre účely ponúkania tovarov, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 • Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 8.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 8.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 • Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo aktivít súvisiacich s kúpou tovarov. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však predávajúci povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať zákazníka, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné tovar poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby predávajúci získal od zákazníka súhlas.
 • Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov zákazníka, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov zákazníka pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 • Predávajúci vystupuje vo vzťahu k zákazníkom v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom riadi nasledovným:

- Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely predaja tovarov.

- Predávajúci je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

- Predávajúci je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

- Kupujúci vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

- Predávajúci je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

- Predávajúci a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných od zákazníkov. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

- Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť zákazníkovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

1. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

2. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

3. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúcich sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

4. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by zákazník neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

 • Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi  všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť zákazníkovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany predávajúceho alebo audítora, ktorého poveril zákazník.
 • Predávajúci sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia zákazníka vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje zákazníkovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 • Identifikačné, údaje CORBI TOYS, s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica, distribútora je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: corbitoys@corbitoys.sk alebo na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch;
 • Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
 • Zákazník má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1. zákazníkom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie tovaru.

Informácie o právach dotknutej osoby – zákazníka: 
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - zákazník) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • Na základe čl. 19 GDPR  je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

 • Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

 • Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej predávajúc bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 • Predávajúci je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • Informácie podľa bodu 1 poskytuje predávajúci bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 25.5.2018.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.