Corbitoys.sk
+421 48 4148 050
corbitoys@corbitoys.sk
Váš košík je prádzny

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len " podmienky " ) platia pre nákup v internetovom obchode www.corbitoys.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho , ktorým je firma CORBI TOYS, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica , IČO : 50554387 ( ďalej len " predávajúci " ) a kupujúceho , ktorým sú združenia, fyzické osoby, živnostníci – majúce ičo, právnické osoby , ktoré pri uzatváraní a plnení zmlúv konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti , ďalej občianske združenia , školy , materské škôlky , školské zariadenia a pod ( ďalej len " kupujúci " ) . Internetový obchod neslúži pre konečných spotrebiteľov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu len tovar prvotriednej kvality , ktoré si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.corbitoys.sk, a ktoré je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere ( drobné zmeny farieb sú možné , k drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou ).

Predávajúci sa zaväzuje , že bude uvádzať skutočné a konečné ceny , ktoré kupujúci za tovar vrátane dopravy zaplatí, ale pokiaľ objednávka nepresiahne 100€ bez dph, účtuje si predávajúci 4,50€ bez dph aj v rámci dobierky.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá objednávka , ktorú kupujúci odošle , je považovaná za záväznú . Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy , ktorej predmetom je tovar v nej uvedené . Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim . Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako " cena " , ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú komerčné zľavu , ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná . Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári .

Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď , v ktorej potvrdí doručenie objednávky .Internetový obchod www.corbitoys.sk obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy . Obsahuje vždy názov , kód a cenu tovaru.Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v sekcii " miesto dodania ".

Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.corbitoys.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu jeho údajov a údajov o jeho nákupoch.Predávajúci sa zaručuje , že údaje týkajúce sa kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným subjektom. Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom faktúru - daňový doklad , ktorý zároveň slúži aj ako dodací list.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojenú faktúru - daňový doklad , po ich prevzatí prezrieť a prípadné zjavné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní . To platí predovšetkým na prípady , kedy dodaný tovar nesúhlasí s obsahom dodacieho listu alebo dodací list nie je správne vyplnený . V oznámení je kupujúci povinný vady špecifikovať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny , jeho prevzatím.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu , na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu . S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným odoslaním.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich údajov z databázy , ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.


4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku , odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúceho v termíne do 48 hodín, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu predávajúceho, obdrží kupujúci daňový doklad , ktorý je zabalený v kartóne s ostatným tovarom.Predávajúci má právo odmietnuť objednávku , ak kupujúci nesplnil svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy ( záväznej objednávky ) odstúpiť , ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení . V prípade  že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred ( bankovým prevodom , gsm banking a pod ) a odstúpi predávajúci od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu , vráti predávajúci kupujúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

Odstúpil - ak kupujúci platne od zmluvy , je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o :

  • ( I) náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru a jeho prípravou na ďalší predaj
  • ( II ) prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním a uskladnením tovaru u dopravcu , ako aj
  • ( III ) sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenou cenou tovaru a cenou , za ktorú predávajúci ponúkne vrátený tovar na predaj ako použité , nemožno - ak je predať ako nové.

Predávajúci vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru kupujúcim dobropis - daňový doklad a tento zašle kupujúcemu k podpisu . Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru bezhotovostným prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní od doručenia dobropisu - daňového dokladu podpísaného kupujúcim.

5. Reklamácia

V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúceho , je kupujúci povinný skontrolovať , či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou . Ak áno , je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s dopravcom zápis o škode . O prípadnom poškodení tovaru behom dopravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.

Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.corbitoys.sk reklamovateľná vada , môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne alebo e - mailom . Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese : Partizánska 75, 974 01 Banská Bystrica alebo na e - mailovej adrese : obchod@corbitoys.sk . Oznámenie o vadách musí obsahovať : meno a priezvisko kupujúceho , adresu , telefón , e - mail (ak je k dispozícii ) , číslo daňového dokladu , podrobný popis vady a popis toho, ako chyba vznikla.

Po obdržaní oznámenia o vadách predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru , predovšetkým o tom , kam má kupujúci vadný tovar doručiť ( sídlo predávajúceho , predajne predávajúceho a pod ). Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné , aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru.

V prípade , že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu , je kupujúci povinný tovar zabaliť do originálneho obalu . V prípade , že kupujúci originálny obal nemá , je povinný na vlastné náklady zaistiť obal nový , vyhovujúci nárokom prepravy . Kupujúci berie na vedomie , že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť jeho reklamácia uznaná. Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom . Ak nie je záručný list u tovaru doložený , nahrádza ho faktúra.

V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru , v súlade s právnymi predpismi platnými v SR , bude oprávnená reklamácia riešená opravou tovaru , výmenou tovaru , alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov , funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu , rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou . Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záručná doba je dva roky , pokiaľ nie je na predanej veci , jej obale , návode alebo záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia . Ak je záručná doba dlhšia ako dva roky , určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu , najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia, prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru.

Ak je reklamácia dôvodná , predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve kupujúceho , aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol , prípadne tovar zašle kupujúcemu na jeho náklady poštou na adresu kupujúcim určenú.

Ak predávajúci reklamáciu neuzná , oznámi to kupujúcemu v primeranej lehote . Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie predávajúci kupujúcemu oznámi , koľko by stála výmena alebo oprava tovaru.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu , či žiada o vykonanie výmeny či opravy tovaru za odplatu , inak je povinný si tovar v tej istej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu adresu , kam má byť tovar zaslaný . Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu nesie kupujúci.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho , v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Na ostatné práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy , ktoré nie sú týmito všeobecne zmluvnými podmienkami upravená,sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov predovšetkým Obchodného zákonníka .